top of page

Dasar Privasi Vircle

Debit Circles Sdn Bhd (selepas ini, "Vircle", "kami", "kami", atau "kami") (No. Pendaftaran Syarikat 1307991-X) menghormati privasi dan kami komited untuk melindungi semua Maklumat Peribadi (seperti yang digariskan di sini) yang dikumpulkan dan disimpan oleh kami, mengikut undang-undang yang berkaitan (termasuk Akta Perlindungan Data Peribadi, 2010), Notis Privasi ini dan Syarat Penggunaan kami. Memastikan maklumat pelanggan selamat dan menggunakannya hanya seperti yang pelanggan kami mahukan, adalah keutamaan kami semua di Vircle.

Untuk mengelakkan keraguan, melainkan konteks menghendaki sebaliknya, perkataan yang digunakan dalam Notis Privasi ini hendaklah mempunyai makna yang sama yang ditetapkan dalam Syarat Penggunaan seperti yang digariskan dalam aplikasi kami atau di tapak web kami http://www.vircle.com

Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju menerima terma Notis Privasi ini dan anda akan dianggap telah bersetuju dengan pengumpulan, penggunaan dan pendedahan Maklumat Peribadi anda mengikut Notis Privasi ini.

 

Dasar Privasi Vircle

 1. Memastikan bahawa kami melindungi melalui kemampuan, teknologi, undang-undang negara yang terbaik, mengikut piawaian keselamatan dan kerahsiaan yang ketat, sebarang maklumat yang dikongsi pelanggan kami dengan kami.

 2. Memastikan bahawa kami akan mengehadkan pengumpulan dan penggunaan maklumat pelanggan kepada minimum yang mungkin diperlukan untuk menyampaikan  pengalaman dan perkhidmatan pelanggan terbaik kepada pelanggan kami, termasuk menasihati pelanggan kami tentang produk, perkhidmatan dan peluang lain kami, dan untuk mentadbir perniagaan kami.

 3. Memastikan bahawa hanya kakitangan dan pekerja Vircle yang diberi kuasa, yang dilatih dalam pengendalian maklumat pelanggan yang betul, mempunyai akses kepada maklumat yang dianggap peribadi dan peribadi.

 4. Memastikan bahawa apabila kami bekerjasama dengan mana-mana pihak ketiga yang memerlukan perkongsian data peribadi daripada Vircle, kami akan memerlukan mereka untuk mematuhi piawaian privasi kami.

  Dalam Dasar Privasi ini, kami menerangkan perkara berikut:

 • Maklumat Peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami mengumpulnya;

 • Bagaimana kami menggunakan Maklumat Peribadi anda;

 • Pihak yang kami dedahkan Maklumat Peribadi kepada; dan

 • Pilihan yang kami tawarkan, termasuk cara mengakses dan mengemas kini Maklumat Peribadi anda.

Pengumpulan Maklumat Peribadi

Maklumat yang kami kumpulkan adalah maklumat yang kami perlukan untuk melaksanakan perkhidmatan kami dan menawarkan produk kami kepada anda. Maklumat ini dikategorikan kepada 2 jenis,

 • Maklumat pendaftaran akaun – maklumat seperti nama anda, alamat e-mel dan maklumat lain yang berkaitan yang diperlukan untuk aplikasi berfungsi dengan baik.
   

 • Maklumat kawal selia – Vircle menggunakan teknologi kewangan E-dompet yang disediakan oleh Rakan Kongsinya, Fass payment Sdn Bhd (”Fasspay”), yang dikawal selia di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan Malaysia (FSA) 2013. Sebagai sebahagian daripada perkongsian dan peraturan ini, kami diberi mandat oleh Fasspay untuk mematuhi pengumpulan dan pengesahan identiti "Kenali Pelanggan Anda" yang ketat. Ini adalah maklumat yang kami mandat untuk kumpulkan, seperti butiran dan gambar kad Pengenalan atau pasport, disahkan dan dari semasa ke semasa dilaporkan kembali kepada pengawal selia seperti Bank Negara Malaysia (BNM) tetapi tidak terhad kepada; seperti yang diminta mengenai identiti sah pengguna yang menggunakan perkhidmatan ini.  

 

 • Maklumat Pengenalan Pihak Ketiga - Vircle adalah tentang memberi kepada orang yang anda sayangi, yang dipanggil "Rakan Vircle". Sebelum anda memberikan kelulusan kepada rakan Vircle anda, anda perlu menambahkan mereka pada senarai Rakan Vircle anda. Dengan berbuat demikian, kami akan mengumpulkan maklumat Pengenalan "Kenali Pelanggan Anda" tambahan pada Rakan Vircle anda. Ini hendaklah termasuk maklumat identiti sah dan maklumat tambahan seperti alahan Makanan dan nota kepada pemilik kedai pada rakan Vircle anda.

 

 • Maklumat penggunaan - Dari semasa ke semasa, kami juga mungkin mengumpul maklumat yang berkaitan dengan anda secara langsung melalui penggunaan aplikasi Vircle atau secara tidak langsung melalui sumber lain (jika ada). Apabila kami berbuat demikian, kami memerlukan pihak ketiga untuk mengesahkan bahawa maklumat itu diperolehi secara sah oleh mereka dan bahawa kami mempunyai hak untuk mendapatkannya daripada mereka dan menggunakannya. Maklumat yang kami kumpulkan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, mungkin digabungkan untuk membantu kami meningkatkan ketepatan dan kesempurnaan keseluruhannya dan untuk membantu kami menyesuaikan interaksi kami dengan anda dengan lebih baik.

Jika anda berumur di bawah lapan belas (18 tahun), anda bertanggungjawab untuk mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa, penjaga atau orang yang mempunyai tanggungjawab ibu bapa, sebelum mendedahkan butiran peribadi anda kepada Vircle.  Kami tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kehilangan atau kesulitan kepada anda kerana gagal mendapatkan kebenaran.

 

Penggunaan Maklumat Peribadi

Maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami akan digunakan dalam beberapa keadaan, seperti yang diterangkan di bawah (tetapi tidak terhad kepada);

 

Memenuhi Permintaan Transaksi "V Give" anda

Apabila anda V Memberi kelulusan kepada rakan Vircle anda, atau apabila mana-mana Rakan Vircle anda menggunakan e-dompet Vircle anda, kami menganggapnya sebagai perkhidmatan transaksi dalam Platform Vircle. Kami akan menggunakan maklumat yang anda berikan untuk memenuhi permintaan anda. Untuk membantu kami melakukan ini, kami mungkin berkongsi maklumat dengan orang lain, contohnya, Rakan Kongsi E-Dompet Vircle, Fasspay atau rakan kongsi institusi kewangan. Berhubung dengan transaksi, kami juga boleh menghubungi anda sebagai sebahagian daripada tinjauan kepuasan pelanggan kami atau untuk tujuan penyelidikan pasaran.

Memperibadikan Pengalaman anda merentas Perkhidmatan kami

Kami mungkin menggunakan maklumat yang kami kumpulkan tentang anda untuk memberikan anda pengalaman yang diperibadikan pada aplikasi dan tapak web Vircle kami, seperti memberikan anda kandungan yang mungkin anda minati dan membuat navigasi di tapak kami lebih mudah.

Pemasaran

 • Maklumat yang anda berikan kepada Vircle, serta maklumat yang kami kumpulkan tentang anda secara tidak langsung, boleh digunakan oleh Vircle atau rakan kongsinya yang diluluskan untuk tujuan pemasaran terus daripada syarikat yang berkaitan.
  Maklumat yang mungkin kami dedahkan untuk tujuan pemasaran mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada yang berikut:

  • Maklumat peribadi seperti tarikh lahir, umur dan butiran rakan Vircle

  • Butiran penggunaan seperti jumlah perbelanjaan anda sendiri atau rakan Vircle anda dalam ekosistem atau perkhidmatan Vircle.

 • Butiran transaksi pelanggan untuk tujuan analisis pemasaran.
  Anda boleh pada bila-bila masa memaklumkan kami jika anda tidak mahu menerima komunikasi pemasaran daripada kami atau syarikat berkaitan kami dengan menghubungi kami secara terus (sila rujuk "Soalan dan Kebimbangan" di bawah). Arahan bertulis terkini anda kepada kami akan diguna pakai.

Lindungi Hak dan Harta Vircle

Kami juga mungkin menggunakan atau berkongsi maklumat anda untuk melindungi hak atau harta Vircle, rakan kongsi perniagaan kami, pembekal, pelanggan atau orang lain apabila kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai bahawa hak atau harta tersebut telah atau boleh terjejas. Di samping itu, kami berhak untuk mendedahkan maklumat peribadi anda seperti yang dikehendaki oleh undang-undang dan apabila kami percaya bahawa pendedahan itu perlu untuk melindungi hak kami, atau hak orang lain, atau untuk mematuhi prosiding kehakiman, perintah mahkamah atau proses undang-undang yang disampaikan di laman web kami.

 

Pengumpulan dan Penggunaan Maklumat Bukan Peribadi

Kami juga mengumpul maklumat/data bukan peribadi dalam bentuk yang tidak membenarkan perkaitan langsung dengan mana-mana individu tertentu. Kami boleh mengumpul, menggunakan, memindahkan dan mendedahkan maklumat bukan peribadi untuk sebarang tujuan. Berikut ialah beberapa contoh maklumat bukan peribadi yang kami kumpulkan dan cara kami boleh menggunakannya:

 1. Kami mungkin mengumpul maklumat seperti pekerjaan, bahasa, poskod, kod kawasan, pengecam peranti unik, lokasi dan zon waktu tempat Vircle kami  produk atau perkhidmatan digunakan, supaya kita boleh lebih memahami tingkah laku pelanggan dan menambah baik produk, perkhidmatan dan pengiklanan kita.

 2. Kami juga mungkin mengumpul maklumat mengenai aktiviti pelanggan di laman web kami dan daripada produk dan perkhidmatan kami yang lain. Maklumat ini diagregatkan dan digunakan untuk membantu kami memberikan maklumat yang lebih berguna kepada pelanggan kami dan untuk memahami bahagian tapak web, produk dan perkhidmatan kami yang paling menarik. Data agregat dianggap sebagai maklumat bukan peribadi untuk tujuan Pernyataan Privasi ini.

Jika kami menggabungkan maklumat bukan peribadi dengan maklumat peribadi, maklumat gabungan akan dianggap sebagai maklumat peribadi selagi ia kekal digabungkan.

 

Pendedahan Maklumat

Vircle mematuhi undang-undang perlindungan data di Malaysia dan mengambil semua penjagaan yang munasabah untuk menghalang sebarang capaian yang tidak dibenarkan kepada data peribadi anda. Vircle dan mereka yang bekerja untuk ejen atau kontraktor  Vircle mempunyai tanggungjawab untuk merahsiakan maklumat anda dan hanya akan menggunakannya untuk menawarkan produk dan perkhidmatan bagi pihak Vircle.

Kadangkala, sebagai sebahagian daripada menyediakan anda dengan produk dan perkhidmatan kami dan pengurusan dan/atau operasi yang sama, Vircle mungkin diperlukan atau perlu mendedahkan maklumat anda dengan kelas pihak ketiga tertentu. Walau bagaimanapun, Vircle tidak akan mendedahkan sebarang dokumen atau maklumat yang berkaitan dengan hal ehwal dan akaun anda dengan kami melainkan pendedahan tersebut dibenarkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Data yang dikongsi adalah untuk tujuan seperti yang dinyatakan dalam penyata privasi ini, atau tujuan yang tidak dinyatakan tetapi secara langsung berkaitan dengan tujuan utama pengumpulan.

Kelas pihak ketiga yang Vircle mungkin mendedahkan maklumat peribadi pelanggannya adalah seperti berikut:

 1. Orang/Organisasi yang diperlukan di bawah undang-undang atau apabila pendedahan diperlukan untuk tujuan pematuhan undang-undang yang terpakai atau sebagai tindak balas kepada permintaan pihak berkuasa yang berkaitan;

 2. Agensi kerajaan, pihak berkuasa berkanun, agensi penguatkuasaan di bawah undang-undang;

 3. Vircle  juruaudit, akauntan dan peguam cara;

 4. Rakan kongsi perniagaan Vircle atau pembekal perkhidmatan/produk yang dianggap perlu atau sesuai untuk tujuan yang dinyatakan di atas termasuk untuk tujuan penyiasatan penipuan;

Untuk mengelakkan keraguan, Vircle berkongsi maklumat peribadi pelanggannya dengan syarikat yang menyediakan perkhidmatan seperti pemprosesan maklumat, memanjangkan kredit, memenuhi pesanan pelanggan, menghantar produk kepada pelanggan, mengurus dan meningkatkan data pelanggan, menyediakan perkhidmatan pelanggan, menilai pelanggan. minat terhadap produk dan perkhidmatan Vircle, dan menjalankan kajian pelanggan atau tinjauan kepuasan. Syarikat-syarikat ini bertanggungjawab untuk melindungi maklumat anda dan mungkin terletak di mana-mana Vircle beroperasi (termasuk yang berada di luar Malaysia, di bawah syarat kerahsiaan dan tahap keselamatan yang serupa);

 1. Orang di bawah kewajipan kerahsiaan kepada Vircle;

 2. Pihak berkuasa kerajaan atau pihak yang berkaitan untuk tujuan penyiasatan mengenai sebarang perkara yang berkaitan dengan produk yang ditawarkan oleh Vircle; an

 3. Mana-mana kelas pihak ketiga yang dinyatakan dengan jelas dalam Pernyataan Privasi ini.  

 

Keselamatan dan Ketepatan Maklumat

Vircle mengambil langkah berjaga-jaga termasuk langkah pentadbiran, teknikal dan fizikal untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan, kecurian dan penyalahgunaan, serta terhadap akses, pendedahan, pengubahan dan kemusnahan yang tidak dibenarkan. Tambahan pula, kami berhasrat untuk melindungi maklumat peribadi anda dan mengekalkan ketepatannya. Vircle melaksanakan perlindungan fizikal, pentadbiran dan teknikal yang munasabah untuk membantu kami melindungi maklumat peribadi anda daripada akses, penggunaan dan pendedahan yang tidak dibenarkan.

 

Integriti dan Pengekalan Maklumat Peribadi

Vircle memudahkan anda menyimpan maklumat peribadi anda tepat, lengkap dan terkini. Kami akan mengekalkan maklumat peribadi anda selagi akaun anda aktif atau seperti yang diperlukan untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda.

 

Akses dan Pembetulan kepada Maklumat Peribadi

Di bawah Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA), anda berhak untuk mengakses data peribadi anda dan meminta pembetulan data peribadi yang mungkin tidak tepat, usang, tidak lengkap atau mengelirukan.

 

Untuk mengakses data peribadi anda, anda boleh:

 1. Minta untuk menyemak dan mengakses data peribadi anda dalam rekod kami;

 2. Minta kami membetulkan mana-mana data peribadi anda yang tidak tepat, usang, tidak lengkap atau mengelirukan; dan

 3. Minta salinan data daripada kami.

Sebaik sahaja kami menerima permintaan, kami akan mengakui penerimaan permintaan tersebut. Untuk pindaan dan pembetulan data, kami akan mempertimbangkan jika maklumat tersebut memerlukan pindaan. Jika terdapat sebarang perselisihan faham, maka kami menyatakan sebabnya dalam istilah yang dinyatakan dengan jelas seperti di mana hak orang lain akan dilanggar, atau fungsi kawal selia akan terjejas.

Vircle berhak untuk menolak untuk memproses permintaan:

 1. Jika Vircle tidak dibekalkan dengan maklumat yang mencukupi tentang identiti peminta atau orang yang berkaitan yang membuat permintaan itu;

 2. Apabila Vircle tidak dibekalkan dengan maklumat yang mencukupi untuk membolehkannya mengesan data peribadi;

 3. Apabila beban atau perbelanjaan untuk menyediakan akses tidak berkadar dengan risiko privasi subjek data;

 4. Di mana Vircle tidak boleh mematuhi permintaan tanpa mendedahkan data peribadi individu lain yang boleh dikenal pasti daripada maklumat tersebut. Walau bagaimanapun, ini boleh diberikan jika Vircle berpuas hati bahawa individu lain telah bersetuju dengan pendedahan maklumat kepada peminta atau adalah munasabah dalam semua keadaan untuk mematuhi tanpa kebenaran individu lain tersebut;

 5. Pemprosesan data peribadi dikawal oleh pengguna data lain dengan cara yang melarang pengguna data yang berkaitan daripada mematuhi permintaan secara keseluruhan atau sebahagian;

 6. Di mana ia akan bertentangan dengan mana-mana perintah mahkamah;

 7. Di mana ia akan mendedahkan maklumat komersial sulit; atau

 8. Di mana akses dikawal oleh undang-undang lain.

Akses, pembetulan, permintaan pemadaman atau sebarang pertanyaan dan aduan boleh dibuat dalam talian melalui Sembang Sokongan Laman Web Vircle atau dalam aplikasi dalam fungsi "Hubungi Kami" aplikasi Vircle. Kami akan berusaha untuk membetulkan permintaan perubahan maklumat tersebut dalam masa 21 hari.

Jika anda ingin meminta kami tidak lagi menggunakan data peribadi anda atau mengehadkan penggunaan data peribadi anda dalam apa jua cara sekalipun, anda boleh menghubungi kami di  support@vircle.com

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa Vircle mungkin tidak dapat meneruskan penyediaan produk atau perkhidmatan yang berkaitan dan anda mungkin tidak boleh menggunakan produk dan perkhidmatan tersebut selepas itu.

Data peribadi yang diminta oleh Vircle adalah wajib untuk produk atau perkhidmatan berkaitan yang anda mesti sediakan dan bersetuju dengan pemprosesan data peribadi tersebut. Sekiranya anda memutuskan untuk tidak memberikan mana-mana atau semua data peribadi, Vircle mungkin tidak dapat meneruskan penyediaan produk atau perkhidmatan yang berkaitan dan anda mungkin tidak boleh menggunakan produk dan perkhidmatan tersebut selepas itu.

 

Penggunaan Kuki

Laman web kami mencipta "kuki" apabila anda mula-mula mendaftar dalam talian. “Kuki” ialah sekeping maklumat, seperti teg, yang mengandungi beberapa maklumat asas yang membantu kami mengenal pasti sama ada anda pernah melawat tapak tersebut sebelum ini dan jika anda telah memberikan kami beberapa kandungan yang diperibadikan seperti mengalu-alukan anda dengan nama jika anda telah membekalkan ini dalam lawatan sebelum ini. Walau bagaimanapun, kerana ia berdasarkan PC anda, kami tidak akan menjumpai "kuki" jika anda melawati tapak web kami dari PC yang berbeza dengan PC yang anda daftarkan. Penggunaan "kuki" termasuk jaminan berikut:

Tiada maklumat mengenai nombor telefon anda, akaun atau butiran pembayaran yang disertakan dalam kuki atau boleh diakses menggunakannya; dan

Mereka tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi mengenai penggunaan PC atau pelayaran internet anda dalam apa jua cara.

Jika anda tidak mahu "kuki" dicipta pada PC anda, pelayar web seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox Google Chrome menyediakan pilihan untuk melumpuhkannya. Sila ambil perhatian bahawa beberapa perkhidmatan diperibadikan di tapak web kami mungkin tidak tersedia jika anda memilih untuk melumpuhkan kuki.

Vircle juga menggunakan pihak ketiga untuk menjejak pengiklanannya di seluruh web. Maklumat pihak ketiga yang dikumpulkan ini tidak termasuk sebarang maklumat peribadi tetapi hanya untuk tujuan mengenal pasti keberkesanan umum pengiklanan dalam talian tersebut.

 

Komitmen Kami terhadap Privasi Anda

Untuk memastikan maklumat peribadi anda selamat, kami menyampaikan garis panduan privasi dan keselamatan kami kepada semua pekerja kami dan menguatkuasakan perlindungan privasi dalam syarikat dengan ketat.

 

Perubahan pada Pernyataan Privasi ini

Pasukan Vircle boleh menyemak dan mengemas kini Pernyataan Privasinya dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan dalam undang-undang, amalan perniagaan, prosedur dan struktur kami serta perubahan jangkaan privasi masyarakat. Apabila sebarang kemas kini dan/atau semakan sedemikian dibuat, ia harus dimaklumkan kepada anda melalui e-mel .  

Soalan atau Kebimbangan

Jika anda mempunyai sebarang soalan atau kebimbangan, anda boleh menghubungi kami di support@vircle.com

bottom of page